Procesmanager Stikstof maatregelen – Yacht – Zaandam

JobID=3.0.06

Bedrijfsomschrijving
Werken bij Zaanstad is werken in een inspirerende omgeving. Ons moderne stadhuis ondersteunt het nieuwe werken met technologische toepassingen en is zo opgezet dat samenwerken met de ongeveer 1200 collega’s (bijna) vanzelf gaat. De ambities en vraagstukken van Zaanstad zijn groot en de middelen zijn beperkt, dat betekent dat we creatief en innovatief moeten ;
Dat bereiken we door verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Hierdoor lever je als individuele medewerker al snel een zichtbare toegevoegde waarde aan de stad, haar inwoners of de organisatie. Realisatiekracht, betrokkenheid en durf zijn eigenschappen waar wij trots op zijn.Functieomschrijving
De casus:Sinds de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het verkrijgen van vergunningen Wet NatuurBescherming (WNB) voor woningbouw een lastige en tijdrovende klus geworden. Door de ligging van Zaanstad; ingeklemd tussen 3 stikstofgevoelige Natura2000 gebieden veroorzaakt vrijwel ieder project een potentieel significant negatief effect door toename van de stikstofdepositie.
Juni 2020 is Zaanstad al gestart met het coördineren van werkzaamheden op het stikstofdossier. Op zowel programmaniveau als projectniveau wordt geanalyseerd en geadviseerd met het doel zoveel mogelijk woningbouwprojecten doorgang te laten vinden. Door toepassing van intern salderen, verlaging van de uitstoot, aanpassing van de plannen, combinering van projecten, gebruikmaking van SSRS ( stikstof registratie systeem) etc. is de realisatie van bijna 5500 woningen zeker gesteld. In contacten met provincie, ministeries, VNG en IPO ( interprovinciaal overleg) wordt het probleem voor de Zaanse woningbouw voortdurend geagendeerd door Zaanstad.
Op dit moment kan meer dan 30% van de woningbouw in de regio Zaanstad vanwege de gebruiksfaseniet zondermeer door; het gaat dan om ca 8400 woningen waarvan het grootste deel in Zaanstad. Voor de realisatiefase ligt het percentage niet realiseerbare woningen nog hoger. De vrijstelling voor de realisatiefase in de Wet Stikstofreductie en Natuurherstel (WSN) kan hier mogelijk verandering in brengen, al zijn er grote vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van de vrijstelling.
Wat ga jij doen:Je bent de spin in het web als het gaat om de coördinatie van de stikstof maatregelen in de projecten en programma’s in Zaanstad en ook in de afstemming met omliggende gemeenten, provincie en rijksoverheid. Voor een 3-tal projecten (ca 1500 woningen) wordt op dit moment onder de coördinatie veel in het werk gesteld om realisatie zeker te stellen. De verwachting van Zaanstad is dat de komende jaren nog veel gedaan zal moeten worden om de stikstofproblemen voor de woningbouw- en infra projecten het hoofd te bieden.

  • Je vertaalt de landelijke, regionale en gemeentelijke belangen op het gebied van stikstofbeleid naar kansen in plaats van belemmeringen;
  • Je werkt stikstofreductie uit door gericht mobiliteitsbeleid;
  • Je past BBT+ toe (De Wet milieubeheer en de Wabo eisen dat milieuregels voldoen aan de “Beste Beschikbare Technieken” (BBT) in industrie;
  • Salderen met agrarische bedrijven;
  • Je gaat gebruikt maken van het RSRS ( regionaal stikstof registratie systeem) en werkt deze verder uit;
  • Ook zullen er zich nieuwe kansen voordoen als de maatregelen uit de WSN uitgevoerd worden;
  • Naast de inzet voor de eigen projecten deelt Zaanstad de opgebouwde kennis over de stikstofproblematiek voor de woningbouw graag met andere gemeenten. Zo kunnen ook andere projecten buiten Zaanstad mogelijk profiteren van de in Zaanstad opgebouwde kennis;

De uitdrukkelijke wens en de verwachting van Zaanstad is dat ook de ruim 30% woningen die niet zondermeer gerealiseerd kunnen worden vanwege de stikstofproblemen alsnog gerealiseerd zullen worden. Daar moet en zal Zaanstad de mogelijkheden toe vinden. De verwachting is dat zeker de genoemde 1500 woningen in 3 projecten zeker gesteld zijn eind 2021.
Voor maatregelen zoals het instellen van Bouwhubs, elektrificatie bouw, piekbelasters, beperking belastende vervoersmiddelen industrie kan een gemeente niets aanvragen en zullen bedrijven actie moeten ondernemen. Maar dat gaat niet vanzelf. Met het lokale bedrijfsleven in Zaanstad Noord wordt nu gekeken hoe een Bouwhub gerealiseerd kan worden voor de bouwactiviteiten in Noord en hoe gemeenten kunnen sturen met beleid, regelgeving en aanbestedingsvoorwaarden (pilot met Ministerie IenWFunctie-eisen
Wat breng jij mee:– Je hebt WO werk- en denkniveau en ervaring als verbinder binnen de gemeente en tussen de gemeenten, provincie en rijksoverheid;