Werkplaats Chef – Maintec Vakschool – Zaandam

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een ge­dre­ven Werk­plaats Chef voor de be­drijfs­wa­gens in Zaan­dam. In deze func­tie ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het aan­stu­ren en mo­ti­ve­ren van een on­ge­veer 10 tech­ni­ci, en zorg je er­voor dat de be­drijfs­wa­gens in top­con­di­tie blij­ven.

Taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den:

 • Het plan­nen en coördi­ne­ren van de werk­zaam­he­den in de werk­plaats;
 • Het aan­stu­ren, be­ge­lei­den en mo­ti­ve­ren van een team van tech­ni­ci en mon­teurs;
 • Het waar­bor­gen van de kwa­li­teit van de werk­zaam­he­den en het na­le­ven van de vei­lig­heids­voor­schrif­ten;
 • Het uit­voe­ren van dia­gno­se- en re­pa­ra­tie­werk­zaam­he­den aan be­drijfs­wa­gens;
 • Het be­stel­len en be­he­ren van on­der­de­len en ge­reed­schap­pen.
 • Wat kun je van ons ver­wach­ten?

  Een mooie kans bin­nen de tech­niek bij een mooi be­drijf met veel door­groei­mo­ge­lijk­he­den.

 • Vanaf dag 1 een goed sa­la­ris tus­sen € 2.,- en € 4.,- (af­han­ke­lijk van er­va­ring);
 • Reis­kos­ten­ver­goe­ding zodat je daar geen kos­ten voor maakt. Wel zo fijn in deze dure tij­den!;
 • 25 door­be­taal­de va­kan­tie­da­gen en 8.33% va­kan­tie­geld voor een on­be­zorg­de va­kan­tie;
 • On­der­steu­ning door jouw per­soon­lij­ke Main­tec coach;
 • Mo­ge­lijk­heid tot trai­ning om je­zelf te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Waar ga je wer­ken?

  Je komt in jouw rol als Werk­plaats Chef te wer­ken via Main­tec BV bij een mooi en sterk fa­mi­lie­be­drijf ge­ves­tigd in Noord-Hol­land en Utrecht op de ves­ti­ging in Zaan­dam. Nuch­ter, ge­dre­ven en en­thou­si­ast zijn kern­woor­den die bij hun van toe­pas­sing zijn. Zij heb­ben voor elk mo­bi­li­teits­vraag­stuk een op­los­sing, zoals per­so­nen­au­to’s, lich­te be­drijfs­wa­gens en ook vracht­wa­gens. Daar­naast heb­ben zij ook hun eigen scha­de­af­de­ling.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de MBO-op­lei­ding in de rich­ting van au­to­tech­niek;
 • Mi­ni­maal 5 jaar werk­er­va­ring als be­drijfs­au­to­tech­ni­cus. Lei­ding­ge­ven­de er­va­ring is een pre;
 • Ruime ken­nis en er­va­ring op het ge­bied van be­drijfs­wa­gens en au­to­tech­niek;
 • Lei­ding­ge­ven­de ca­pa­ci­tei­ten en goede com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Klant­ge­richt en pro­bleem­op­los­send den­ken;
 • In bezit van rij­be­wijs B (rij­be­wijs C is een pre);
 • Woon­ach­tig in de om­ge­ving van Zaan­dam.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: