BBL Leerling Techniek – Maintec Vakschool – Zaandam

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Bij Main­tec ga je aan de slag als leer­ling en com­bi­neer je wer­ken met leren. Je hebt de vrij­heid om een tech­ni­sche op­lei­ding te kie­zen die bij jou past en waar­in je geïnte­res­seerd bent. Of je nu wilt sleu­te­len aan grote trucks, glas­ve­zel wilt aan­leg­gen, in de bouw wilt wer­ken of me­chat­ro­ni­ca mon­teur wilt wor­den, bij Main­tec is dit al­le­maal mo­ge­lijk! Bij een er­kend leer­be­drijf op de werk­vloer ga je aan de slag en krijg je les van een er­va­ren leer­mees­ter. Hoe meer vaar­dig­he­den je op­doet, hoe meer zelf­stan­dig­heid je kunt ver­wer­ven. Main­tec biedt BBL-werk­plek­ken voor leer­lin­gen in ver­schil­len­de vak­ge­bie­den, waar­on­der:

 • (Be­drijfs-) au­to­tech­niek
 • Me­chat­ro­ni­ca
 • In­stal­la­tie­tech­niek
 • Elek­tro­tech­niek
 • Con­struc­tie­tech­niek/ me­taal­be­wer­king
 • Werk­tuig­bouw­kun­de
 • Ser­vi­ce- en On­der­houds­tech­niek.
 • Wat kun je van ons ver­wach­ten?

  Bij wer­ken en leren via Main­tec krijg je de be­ge­lei­ding van een er­va­ren mon­teur die je alles in de prak­tijk zal bij­bren­gen. Main­tec neemt de kos­ten van jouw ge­ko­zen tech­ni­sche op­lei­ding voor haar re­ke­ning. Je zult één dag in de week naar school gaan en de an­de­re vier dagen aan het werk zijn in de werk­plaats, waar je een goed sa­la­ris zult ver­die­nen! Hier­on­der vind je een over­zicht van wat je kunt ver­wach­ten:

 • Sa­la­ris tus­sen €1. en €2. bruto per maand (af­han­ke­lijk van jouw leef­tijd en rich­ting)
 • Extra geld over, want Main­tec be­taald jouw school- en boe­ken­geld!
 • Goede reis­kos­ten­ver­goe­ding, ook als je met het ov komt
 • 25 door­be­taal­de zon­ni­ge va­kan­tie­da­gen
 • Per­soon­lij­ke be­ge­lei­ding van jouw leer­mees­ter
 • Be­ge­lei­ding van jouw eigen Main­tec coach
 • Een con­tract voor de duur van jouw op­lei­ding en daar­na een vast con­tract
 • Nog niet uit­ge­leerd? De mo­ge­lijk­heid om ver­schil­len­de cur­sus­sen, trai­ning of een ver­volg op­lei­ding te vol­gen op kos­ten van Main­tec!
 • Waar ga je wer­ken?

  Via Main­tec word je ge­plaatst bij een tech­nisch be­drijf in de om­ge­ving van Alkmaar. Om te be­pa­len wat het beste bij jou past, plan­nen we een eer­ste ken­nis­ma­kings­ge­sprek bij ons op kan­toor. Als alles dui­de­lijk is, gaan we op zoek naar een ge­schik­te werk­plek waar je tij­dens je op­lei­ding ook de no­di­ge be­ge­lei­ding krijgt. Als je wordt uit­ge­no­digd voor een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek, be­rei­den we je hier­op goed voor, samen met je coach van­uit Main­tec. Tij­dens het ge­sprek ga je samen met je coach naar het be­drijf en ho­pe­lijk kun­nen we je daar­na fe­li­ci­te­ren met een mooie nieu­we baan! Ver­vol­gens ont­vang je een con­tract en wer­ken we samen aan het be­ha­len van je di­plo­ma, zodat je een echte vak­man kunt wor­den.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

  Wan­neer jij wil leren en wer­ken via Main­tec ver­wach­ten wij van jou het vol­gen­de:

 • Jij bent een echte tech­niek lief­heb­ber, jij houdt van sleu­te­len, din­gen re­pa­re­ren of bou­wen!
 • Jij hebt je vm­bo-di­plo­ma (bijna) op zak of een tech­ni­sche mbo voor­op­lei­ding ge­daan
 • Jij gaat star­ten of bent al bezig met een tech­ni­sche BBL-op­lei­ding
 • Je bent een echte doe­ner!
 • Woon jij in de om­ge­ving van Zaan­dam, zoals Oost­zaan, Krom­me­nie of Wor­mer­veer en heb jij zin om aan de slag te gaan in de tech­niek? Re­a­geer dan via de sol­li­ci­ta­tie knop! Heb jij vra­gen over dit werk- en leer­tra­ject? Bel of stuur een Whats­App be­richt naar Chi­nouk: 06 28 83 90 38.

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: