Autoruit Specialist – Maintec Vakschool – Zaandam

Maintec Vakschool

Wat ga je doen?

Als au­to­ruit spe­ci­a­list ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het re­pa­re­ren en ver­van­gen van au­to­rui­ten in heel Noord-Hol­land (bij­voor­beeld van­uit Zaan­dam). Je taken om­vat­ten onder an­de­re het in­spec­te­ren van de be­scha­dig­de ruit, het be­pa­len van de beste aan­pak voor de re­pa­ra­tie of ver­van­ging en het uit­voe­ren van de no­di­ge werk­zaam­he­den. Je ge­bruikt spe­ci­a­le ge­reed­schap­pen en ma­te­ri­a­len om de ruit te ver­wij­de­ren en te ver­van­gen, en zorgt er­voor dat de nieu­we ruit vei­lig en ste­vig is geïnstal­leerd. Daar­naast geef je ook ad­vies aan klan­ten over hoe ze de le­vens­duur van hun au­to­ruit kun­nen ver­len­gen en hoe ze de ruit kun­nen on­der­hou­den. Als au­to­ruit spe­ci­a­list is het be­lang­rijk dat je nauw­keu­rig werkt en aan­dacht hebt voor de­tail, zodat de au­to­ruit weer als nieuw is en de vei­lig­heid van de be­stuur­der en pas­sa­giers ge­waar­borgd blijft.

Wat kun je van ons ver­wach­ten?

 • Je krijgt een leuke, zelf­stan­di­ge baan voor de lange ter­mijn, bij een ge­zond en sta­bie­le or­ga­ni­sa­tie:
 • Je ont­vangt een sa­la­ris tus­sen € 2.,- en € 3.,- bruto per maand op full­ti­me basis, af­han­ke­lijk van je er­va­ring;
 • Je krijgt een be­drijfs­bus met tank­pas een mo­bie­le te­le­foon en lap­top;
 • Er wor­den vol­doen­de ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den ge­bo­den.
 • Waar ga je wer­ken?

  Je gaat aan de slag bij een zeer suc­ces­vol­le scha­de­be­drijf ge­kop­peld aan een dea­ler­hol­ding. Naast een aan­tal dea­ler­ves­ti­gin­gen be­staat de groep uit onder meer een scha­de­be­drijf en een lease maat­schap­pij. De or­ga­ni­sa­tie ken­merkt zich door een per­soon­lij­ke, in­for­me­le werk­sfeer met pro­fes­si­o­ne­le en zeer be­trok­ken me­de­wer­kers. Je werk­lo­ca­tie is heel Noord-Hol­land, waar­door Zaan­dam een mooie uit­vals­ba­sis zou kun­nen zijn.

  Wat ver­wach­ten wij van jou?

 • Je hebt in­mid­dels meer­de­re jaren werk­er­va­ring op­ge­daan als au­to­ruit­spe­ci­a­list;
 • Een grote dosis door­zet­tings­ver­mo­gen en ener­gie;
 • Ster­ke com­mu­ni­ca­tie­ve vaar­dig­he­den;
 • Een com­mer­ciële, dienst­ver­le­nen­de en klant­vrien­de­lij­ke in­stel­ling;
 • Tot slot ben je woon­ach­tig in de regio Zaan­dam / Noord-Hol­land in bezit van rij­be­wijs B en full­ti­me be­schik­baar.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: